Văn bản năm 2014


Các nghị định:

Các thông tư:


Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Liên kết


Ċ
Võ Thanh Phong,
00:34, 2 thg 2, 2015
Comments