Tổ chức - quy chế làm việc


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 2900/ĐC-BTNMT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đính chính Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV  26k v. 1 21:37, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ Về công chức xã, phường, thị trấn  245k v. 2 11:20, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  553k v. 1 14:05, 8 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường  188k v. 4 14:13, 5 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  411k v. 1 14:06, 8 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường  75k v. 4 14:16, 5 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường   322k v. 5 13:56, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam      7715k v. 12 21:30, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương    21k v. 10 21:30, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất     731k v. 10 21:31, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND tỉnh    188k v. 11 21:31, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh    133k v. 10 21:31, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn     111k v. 10 21:41, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.  142k v. 1 20:59, 10 thg 7, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 giữa Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất    83k v. 4 02:20, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp     95k v. 11 02:20, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất      439k v. 13 02:20, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2011 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường    48k v. 8 02:21, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Comments