Quy định chung


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường  58k v. 1 06:34, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường  48k v. 1 06:30, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường  93k v. 1 06:28, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường  98k v. 1 06:37, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường  86k v. 1 06:32, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ luật Dân sự 2005  3158k v. 10 20:59, 29 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Hiến pháp năm 1992  195k v. 9 20:59, 29 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hiến pháp năm 2013  861k v. 1 14:57, 26 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Cán bộ, công chức năm 2008  187k v. 4 14:08, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998    68k v. 12 20:56, 29 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Viên chức năm 2010  1395k v. 4 14:10, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức  114k v. 4 14:17, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP     133k v. 13 21:27, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam     45k v. 11 21:26, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường   219k v. 1 06:26, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Comments