Quy định chung


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ luật Dân sự 2005  3158k v. 10 20:59, 29 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Hiến pháp năm 1992  195k v. 9 20:59, 29 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hiến pháp năm 2013  861k v. 1 14:57, 26 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Cán bộ, công chức năm 2008  187k v. 4 14:08, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998    68k v. 12 20:56, 29 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Viên chức năm 2010  1395k v. 4 14:10, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức  114k v. 4 14:17, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP     133k v. 13 21:27, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam     45k v. 11 21:26, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  219k v. 1 01:24, 7 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Comments