Pháp luật văn thư lưu trữ

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; 

- Luật Lưu trữ năm 2011; 

- Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000;

Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001;
        Xem Tải xuống

- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng con dấu;
Xem Tải xuống

- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Về công tác văn thư;

- Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

- Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

- Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP;

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
        Xem Tải xuống

- Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, vưu trữ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp;

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

- Công văn số 220/NVĐP ngày 12 tháng 5 năm 1996 của Cục Lưu trữ Nhà nước Hướng dẫn giao nộp hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp vào lưu trữ;

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  72k v. 1 04:57, 4 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  18104k v. 1 14:08, 17 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ć

Tải xuống
  1253k v. 2 14:06, 17 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  48k v. 2 14:06, 17 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Châu bản triều Nguyễn ngày 21 tháng 6 năm Minh Mệnh thứ 19 (1838)  13:44, 30 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
  8324k v. 3 12:51, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phụng Ngưỡng Sùng. Chữ Nôm thần kỳ cổ xưa của dân tộc Kinh  13:53, 30 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 220/NVĐP ngày 12 tháng 5 năm 1996 của Cục Lưu trữ Nhà nước Hướng dẫn giao nộp hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp vào lưu trữ  99k v. 5 13:11, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Kỹ thuật soạn thảo văn bản (chưa rõ nguồn) - Thông tư số 01/2011/TT-BNV đã có quy định mới nên Chương IV: THỂ THỨC VĂN BẢN không còn hiệu lực thực hiện nữa  888k v. 2 17:06, 21 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008   347k v. 5 13:43, 8 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Lưu trữ năm 2011  128k v. 1 15:22, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ   111k v. 1 15:26, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP  425k v. 5 13:13, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Về công tác văn thư  104k v. 5 13:12, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia  112k v. 5 13:13, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật   300k v. 4 06:46, 21 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP  95k v. 2 18:47, 23 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng con dấu  101k v. 2 17:54, 23 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Sổ tay nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Nxb Tư pháp. 2007.  2093k v. 1 12:06, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001  130k v. 5 13:07, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000  90k v. 2 17:47, 23 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 163/QĐ-VTLTNN ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức  1711k v. 5 13:08, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Quyết định số 212/2003/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  7k v. 1 21:28, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
  896k v. 3 12:51, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính   996k v. 5 15:30, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp  105k v. 5 13:14, 15 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 Của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp  99k v. 2 18:27, 23 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp   131k v. 2 19:16, 23 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức   253k v. 3 15:30, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường    1963k v. 1 15:28, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   885k v. 2 15:29, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn   431k v. 2 15:29, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch  179k v. 1 14:44, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai   397k v. 1 05:12, 9 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT ngày 06 tháng 5 năm 2002 giữa Bộ Công an - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP  99k v. 5 18:43, 23 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
  155k v. 5 18:43, 23 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Nguyễn Thị Anh (). Tìm hiểu thể loại chiếu và hệ thống văn bản chiếu trong lịch sử Việt Nam  13:42, 30 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Comments