Pháp luật tài nguyên khoáng sản

Luật Khoáng sản năm 2010 Xem Tải xuống

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản              Xem Tải xuống

Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ 28 tháng 11 năm 2013 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Xem Tải xuống

Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản  Tải xuống

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản Xem  Tải xuống

Tạm dừng việc cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản từ ngày 30 tháng 8 năm 2011 trên phạm vi cả nước cho đến khi có chỉ đạo mới Liên kết

Công văn số 6033a/VPCP-KTN ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ V/v Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản Xem  Tải xuống


Xem thêm
Khoáng sản     Liên kết
Khoáng sản Việt Nam        Liên kết
Bất cập trong khai thác khoáng sản        Liên kết
Lãng phí trong công tác khai thác khoáng sản        Liên kết
Hội nghị đối thoại về phòng chống tham nhũng trong khai thác khoáng sản        Liên kết
Khai thác khoáng sản ở Việt Nam: Bao giờ hết nghịch lý?        Liên kết
Hàng triệu tấn khoáng sản đổ ra nước ngoài một cách vô lý        Liên kết
Vơ vét titan - dân gánh hậu quả        Liên kết


Chuyên mục khai thác cát sông ở ĐBSCL bán cho Singapore:

- Cần Thơ: Nhộn nhịp tạm nhập tái xuất cát đi Singapore     Liên kết
- Khai thác cát lậu trên sông Tiền, sông Hậu     Liên kết
- Singapore nhập cát lấn biển     Liên kết
- Khai thác cát vàng trên sông Mê Kông: Lợi bất cập hại?      Liên kết
- Những tỳ vết của viên ngọc Singapore (2)      Liên kết
- Bộ Xây dựng thận trọng trong việc cấp phép xuất khẩu cát nhiễm mặn     Liên kết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản  15k v. 1 23:39, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ 24 tháng 10 năm 2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản  32k v. 1 23:30, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ 29 tháng 11 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản  88k v. 1 23:34, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông  13k v. 1 23:36, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác  22k v. 1 23:37, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ 26 tháng 3 năm 2012 Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản  23k v. 1 23:27, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản  1045k v. 1 15:14, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 6033a/VPCP-KTN ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ V/v Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản   57k v. 4 03:21, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Khoáng sản năm 2010   283k v. 6 14:10, 13 thg 3, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Trung tâm Con người và Thiên nhiên. 2012. Khoáng sản - Phát triển - Môi trường: Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn. Nhà Xuất bản Mỹ thuật.  2391k v. 1 14:30, 8 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản   1521k v. 2 03:46, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 cuar Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  664k v. 1 02:03, 5 thg 12, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/04/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  878k v. 1 03:48, 24 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  330k v. 2 03:47, 24 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản  297k v. 1 00:50, 1 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Comments