Bảo vệ và phát triển rừng


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Hải Vân và Nguyễn Việt Dũng. 2015. Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). Nhà xuất bản Hồng Đức   4508k v. 1 19:08, 28 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Chương trình Quản lý Tổng hợp vùng Ven biển (ICMP). 2014. Quản lý rừng ngập mặn - Sổ tay hướng dẫn phương thức trồng và phục hồi rừng ngập mặn thích hợp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)   1811k v. 1 16:18, 5 thg 7, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Hải Vân. 2015. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và tác động đến hệ thống quản trị lâm nghiệp địa phương. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)  7868k v. 1 19:11, 28 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nội dung ôn tập thi tuyển công chức kiểm lâm  249k v. 1 19:25, 28 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tropenbos International Việt Nam & Viện Điều tra Quy hoạch Rừng (2012). Kỷ yếu Hội thảo Giao đất Lâm nghiệp - Chính sách và thực trạng tại Việt Nam.   5420k v. 1 13:02, 10 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đặng Việt Quang, Tô Xuân Phúc và Tô Bích Ngọc. 2015. Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)   1960k v. 1 14:20, 28 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Thị Mai và Trần Minh Sơn. 2006. Hỏi đáp Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Nxb Nông nghiệp.  641k v. 8 17:10, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Phạm Thu Thủy, Moira Moeliono, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Hữu Thọ & Vũ Thị Hiền (2012). Bối cảnh REDD+ Việt Nam: Nguyên nhân, đối tượng và thể chế. Báo cáo chuyên đề 77. Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR)  5686k v. 1 12:58, 10 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2007. Các văn bản QPPL liên quan đến giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007- 2010 và hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008 - 2012.  779k v. 8 17:10, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Phụ lục Thông tư số 25/2009/TT-BNN   76k v. 2 13:43, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng   24k v. 2 13:43, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 34/2009/TT-BNN ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng  10k v. 2 13:43, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Công văn số 4946/BNN-TCLN ngày 15 tháng 6 năm 20169 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc tổng kết thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004  4585k v. 2 13:43, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2013. Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bảo bệ và phát triển rừng năm 2004.   1284k v. 2 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004  650k v. 10 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng   239k v. 9 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng   882k v. 4 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng   377k v. 9 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm   198k v. 9 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015  304k v. 5 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020  6030k v. 4 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg   125k v. 3 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP  335k v. 4 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23 tháng 6 năm 2008 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg  299k v. 5 13:44, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hợp nhất Nghị định số về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng  258k v. 2 13:45, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Comments