Bảo vệ môi trường

Nguyễn Đình Mạnh. 2005. Giáo trình Đánh giá tác động môi trường. Trường Đại học Nông nghiệp I  Xem Tải xuống
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Nguyễn Đình Mạnh. 2005. Giáo trình Đánh giá tác động môi trường. Trường Đại học Nông nghiệp I   1984k v. 2 14:39, 6 thg 7, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  6279k v. 1 14:59, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. 20??. Bộ tài liệu Hỏi đáp về môi trường (do Trần Thư, Hoàng Hải và nhóm các chuyên gia tổng hợp).   972k v. 8 20:46, 9 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014  749k v. 1 13:33, 18 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường  1431k v. 1 01:42, 1 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  613k v. 1 13:34, 18 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu  1799k v. 1 13:36, 18 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải   1849k v. 1 13:38, 18 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước   168k v. 8 04:08, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
SEMLA. 2009. Nghiệp vụ bảo vệ môi trường. (Tài liệu tập huấn)  215k v. 11 17:11, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
SEMLA. 2010. Pháp luật bảo vệ môi trường. (Tài liệu tập huấn)  406k v. 9 17:11, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
SEMLA. 2009. Pháp luật đất đai và môi trường. (Tài liệu tập huấn)  846k v. 9 17:11, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 1032/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ  3102k v. 1 11:49, 26 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 11 năm 2013 Phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng  190k v. 1 02:12, 5 thg 12, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
SEMLA. 2009. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. (Tài liệu tập huấn)  736k v. 9 17:11, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản   860k v. 1 11:35, 26 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường    517k v. 9 04:09, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại  1965k v. 2 17:45, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  174k v. 2 19:38, 4 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP   1497k v. 7 04:08, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  613k v. 1 05:35, 2 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005  606k v. 10 13:39, 18 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP   227k v. 10 13:39, 18 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (thay thế một số quy định của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP)   1691k v. 11 13:39, 18 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường   471k v. 9 13:39, 18 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  109k v. 2 15:12, 27 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  89k v. 3 15:12, 27 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  196k v. 3 15:11, 27 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  69k v. 3 15:12, 27 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  67k v. 2 15:15, 27 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
Comments