Pháp luật môi trường

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia:

Pháp luật bảo vệ và phát triển rừng

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.


Pháp luật đa dạng sinh học

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008;

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;

- Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen;

- Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT ngày  01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.


Pháp luật bảo vệ môi trường (Đánh giá tác động môi trường)

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 
Xem Tải xuống

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

- Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (thay thế một số quy định của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP);

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.


Xem thêmTải xuống
Sách đỏ Việt Nam     Liên kết
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường     Liên kết
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và ngành về môi trường
    Liên kết
.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Cẩm nang dòng chảy môi trường  3034k v. 1 04:16, 23 thg 9, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hiện trạng môi trường quốc gia 2005: Báo cáo chuyên đề về Đa dạng sinh học   10979k v. 2 13:33, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hiện trạng môi trường quốc gia 2005: Phần Tổng quan    14297k v. 2 13:33, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Môi trường nước 3 lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng Nai 2006   7411k v. 2 13:33, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Môi trường không khí đô thị Việt Nam 2007   3193k v. 2 13:33, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Môi trường làng nghề Việt Nam 2008   4302k v. 2 13:32, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Môi trường khu công nghiệp Việt Nam 2009   8128k v. 2 13:32, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Tổng quan môi trường Việt Nam 2010   13:32, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Chất thải rắn Việt Nam năm 2011   6278k v. 2 13:30, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Môi trường nước mặt Việt Nam 2012  13:29, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Môi trường không khí Việt Nam 2013   13:32, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiếu, Trần Thục, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lan & Vũ Văn Thăng. 2010. Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường  3777k v. 1 00:09, 9 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Huy Bá. 2006. Giáo trình Môi trường học cơ bản. Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh  2794k v. 1 20:45, 9 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014  4569k v. 1 20:05, 13 thg 3, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  338k v. 1 01:37, 1 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải  1843k v. 1 06:17, 7 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Cục Bảo vệ Môi trường Việt Nam. 2005. Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước Ramsar.  7867k v. 6 05:46, 7 thg 9, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải  532k v. 1 15:16, 4 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong