Hành chính đất đai


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Công chứng năm 2014  224k v. 1 11:32, 30 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  333k v. 1 15:09, 4 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký  109k v. 1 11:19, 30 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký  85k v. 1 11:20, 30 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai   397k v. 1 05:21, 9 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai  542k v. 1 04:21, 2 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP  220k v. 4 14:01, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 1379/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường  699k v. 4 14:01, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai  362k v. 4 14:01, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 giữa Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất   309k v. 4 02:28, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai    157k v. 2 14:07, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà   178k v. 2 14:07, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai   569k v. 2 02:29, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Phụ lục Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai    601k v. 3 02:29, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai     98k v. 2 14:07, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Comments