Hành chính đất đai


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tài nguyên và môi trường  53k v. 1 05:35, 8 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai  69k v. 1 01:16, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường  58k v. 1 05:45, 8 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  15k v. 1 01:49, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  69k v. 1 02:14, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 26/2017/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường  68k v. 1 05:51, 8 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường  48k v. 1 05:56, 8 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 28/2017/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường  82k v. 1 05:54, 8 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường   88k v. 1 05:50, 8 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường  93k v. 1 05:59, 8 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường  98k v. 1 06:02, 8 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Công chứng năm 2014  224k v. 1 11:32, 30 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  333k v. 1 15:09, 4 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký  109k v. 1 11:19, 30 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký  85k v. 1 11:20, 30 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai   397k v. 1 05:21, 9 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai  542k v. 1 04:21, 2 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP  220k v. 4 14:01, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 1379/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường  699k v. 4 14:01, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai  362k v. 4 14:01, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 giữa Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất   309k v. 4 02:28, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai    157k v. 2 14:07, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà   178k v. 2 14:07, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai   569k v. 2 02:29, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Phụ lục Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai    601k v. 3 02:29, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai     98k v. 2 14:07, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Comments