Thống kê, kiểm kê đất đai

Nội dung và danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp Liên kết

Kiểm kê đất đai năm 2015:
1- Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiểm kê đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 
2- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2010, định hướng đến năm 2030 
3- Kế hoạch số 02/KH-BTNMT 
ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
4- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
5- Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
6- Công văn số 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục Quản lý Đất đai Về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 
7- Tờ khai tình hình sử dụng đất của các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng 
8- Biểu mẫu bổ sung ban hành kèm theo Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

statistics.vn

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Tổng cục Thống kê. 2012. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê - ngạch thống kê viên  2966k v. 1 12:28, 30 thg 11, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  12890k v. 1 13:30, 2 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  3096k v. 2 12:25, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Viện Khoa học Thống kê. 2005. Một số vấn đề phương pháp luận thống kê. http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=459&idmid=6&ItemID=3832    1242k v. 3 12:25, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  292k v. 2 12:25, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tổng cục Thống kê. 2004. Một số thuật ngữ thống kê thông dụng. http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=459&idmid=6&ItemID=3016   638k v. 3 12:25, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  979k v. 2 12:25, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê đất đai  3292k v. 2 13:10, 2 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014  455k v. 2 13:09, 2 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ V/v kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất    52k v. 4 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 707/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục Quản lý đất đai V/v thể hiện nhãn thửa đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã   499k v. 4 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 21/CT-TTg  2332k v. 2 13:09, 2 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Thống kê năm 2003  96k v. 9 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Thống kê năm 2003     125k v. 11 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 18/2007/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường    523k v. 10 13:09, 2 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia    772k v. 12 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia    2207k v. 10 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã   2572k v. 3 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất     2582k v. 11 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất   4368k v. 2 13:09, 2 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường  974k v. 2 12:24, 24 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
Comments