Giải quyết tranh chấp và thanh tra đất đai


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Dự án Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010. 2007. Công tác hòa giải ở cơ sở (Tập 1): Hướng dẫn quản lý công tác hoà giải. Nxb Tư pháp.  508k v. 4 13:56, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Dự án Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010. 2007. Công tác hòa giải ở cơ sở (Tập 2): Cẩm nang bồi dưỡng cho hòa giải viên. Nxb Tư pháp.  1142k v. 4 13:56, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Dự án Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010. 2005. Đánh giá năng lực cán bộ tư pháp cấp tỉnh về quản lý, hướng dẫn công tác hoà giải ở cơ sở. Nxb Tư pháp.  1989k v. 3 13:54, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Dự án Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010. 2006. Báo cáo đánh giá năng lực công chức tư pháp cấp huyện và cấp xã. Nxb Tư pháp.  1514k v. 3 13:55, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013   162k v. 2 14:15, 8 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở  1382k v. 2 13:50, 5 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở năm 1998   45k v. 11 13:53, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Khiếu nại năm 2011  226k v. 3 13:50, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998  238k v. 10 13:50, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004  50k v. 11 13:50, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005  143k v. 10 13:50, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Tố cáo năm 2011  190k v. 3 13:50, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo    409k v. 13 13:57, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo    318k v. 12 13:57, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghi định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại  146k v. 2 01:32, 22 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghi định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo  120k v. 2 01:32, 22 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai     297k v. 2 16:06, 24 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp. 2011. Sổ tay Tìm hiểu các quy định pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nxb Tư pháp  541k v. 2 16:06, 24 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáoThông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo. File dạng doc trên site của Thanh tra Chính phủ http://thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/KhieuNaiToCao/View_Detail.aspx?ItemID=211  807k v. 2 13:50, 5 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Thanh tra năm 2010  362k v. 3 13:48, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường    94k v. 12 13:58, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra   288k v. 9 13:46, 18 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra  2016k v. 2 01:23, 22 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Comments