Tài chính và thu hồi đất đai


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 giữa Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất   113k v. 1 01:55, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất  102k v. 1 01:24, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp  35k v. 1 01:25, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 giữa Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai   88k v. 1 01:40, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp Quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất  16k v. 1 01:45, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 giữa Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính  23k v. 1 01:56, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao  27k v. 1 01:00, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 giữa Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất   70k v. 1 01:58, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014  232k v. 2 14:14, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006  154k v. 11 19:38, 27 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP    282k v. 11 15:58, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất    122k v. 11 15:58, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất   726k v. 2 14:15, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Pháp lệnh Giá năm 2002  146k v. 2 22:43, 30 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất    50k v. 9 15:59, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất     320k v. 9 02:44, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP     139k v. 10 02:44, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất      244k v. 10 02:44, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 36/2006/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về Điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất     26k v. 10 02:44, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP      426k v. 10 02:44, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 giữa Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   950k v. 2 04:34, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2010 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất     41k v. 9 02:45, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  2528k v. 2 14:17, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  4781k v. 2 14:17, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  140k v. 2 14:17, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất    158k v. 13 16:01, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất   1295k v. 2 14:14, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  207k v. 13 02:40, 12 thg 3, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai  297k v. 2 04:36, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, ... tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;    90k v. 10 02:45, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP      236k v. 10 02:46, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất     147k v. 10 02:46, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC     62k v. 9 02:46, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  158k v. 2 16:05, 30 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  1450k v. 2 14:14, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP  188k v. 2 02:48, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  1193k v. 2 14:14, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC  79k v. 9 04:43, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 2767/TCT-CS ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Tổng cục Thuế V/v tiền sử dụng đất  76k v. 2 14:16, 30 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Quản lý thuế năm 2006   496k v. 2 02:48, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993   88k v. 3 02:49, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010  59k v. 9 19:13, 27 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP    345k v. 8 16:03, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất  182k v. 2 19:47, 27 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12  7k v. 2 04:54, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất  1221k v. 2 14:15, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cỉa Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp    356k v. 8 16:04, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị Quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khoá XII về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp  86k v. 2 15:51, 30 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở GDĐT, y tế, văn hoá, TDTT, KHCN, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em     465k v. 2 02:50, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP     130k v. 2 05:02, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP  150k v. 2 04:52, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   1489k v. 3 19:22, 27 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất  1157k v. 2 14:15, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC  79k v. 9 04:59, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007  119k v. 2 05:12, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007  159k v. 2 05:08, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC  142k v. 2 02:53, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC, Thông tư số 02/2010/TT-BTC và Thông tư số 12/2011/TT-BTC  83k v. 2 02:53, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC và Thông tư số 02/2010/TT-BTC   90k v. 3 02:53, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC và Hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP  160k v. 2 02:55, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ    629k v. 2 02:56, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  31k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13: Thẩm định giá tài sản vô hình.  6693k v. 2 01:53, 18 thg 2, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  225k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  573k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10: 08 - Cách tiếp cận từ thị trường. 09 - Cách tiếp cận từ chi phí. 10 - Cách tiếp cận từ thu nhập.  302k v. 2 01:51, 18 thg 2, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm đinh giá.  349k v. 2 01:50, 18 thg 2, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  100k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04: 01 - Những quy tấc đạo đức hành nghề thẩm định giá. 02 - Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. 03 - Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. 04 - Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.  988k v. 2 01:48, 18 thg 2, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  209k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá  1000k v. 2 01:45, 18 thg 2, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  152k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07: 05 - Quy trình thâm định giá 06 - Báo cáo kết quả thấm định giá, chứng thư thấm định giá và hồ sơ thấm định giá 07 - Phân loại tài sản trong thấm định giá.  833k v. 2 01:44, 18 thg 2, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  218k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  4538k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  4115k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  931k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  829k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  85k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  118k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  71k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  59k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  49k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  71k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  160k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  53k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  424k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  227k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  156k v. 2 14:29, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Comments