Quy hoạch sử dụng đất


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp  604k v. 1 06:21, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng  29k v. 1 01:31, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Quy hoạch đô thị năm 2009   250k v. 2 23:08, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng    410k v. 12 23:08, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị    259k v. 12 23:09, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị    133k v. 13 23:09, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị    162k v. 13 23:09, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội    322k v. 13 23:10, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 41/2011/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo  341k v. 5 15:07, 14 thg 5, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 giữa Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới    1189k v. 5 14:59, 14 thg 5, 2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  437k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  7947k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1253k v. 2 14:12, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  201k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  893k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  309k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  391k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  561k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  1413k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020  467k v. 2 13:56, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 5/CT-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và 5 năm 2011-2015  115k v. 2 13:58, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  1790k v. 2 14:12, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  2610k v. 2 14:12, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  4721k v. 2 13:53, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  2458k v. 2 13:53, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  4721k v. 2 14:12, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  77k v. 2 14:12, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  341k v. 2 14:12, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  3768k v. 2 13:53, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  798k v. 2 14:13, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  563k v. 2 14:13, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  10112k v. 2 14:13, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2785k v. 2 14:13, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  4450k v. 2 14:13, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  594k v. 2 14:13, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  301k v. 2 14:13, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Công văn số 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Tổng cục Quản lý đất đai V/v hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  122k v. 5 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1276/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng định mức sử dụng một số loại đất phục vụ công tác quản lý đất đai  249k v. 5 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 181/ĐC-CP ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Đính chính nghị định số 69/2009/NĐ-CP   99k v. 6 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Công văn số 2105/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục Quản lý đất đai Hướng dẫn xây dựng Dự án và Dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020   43k v. 6 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 23/CP-KTN ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia   2034k v. 4 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 259/TTg-KTN ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v thực hiện các dự án đầu tư cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất trong thời kỳ 2011 - 2020 cấp tỉnh chưa được phê duyệt    1120k v. 7 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 4439/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020  59k v. 4 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Công văn số 906/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt   82k v. 7 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư   308k v. 5 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 73/1993/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ Quy định chi tiết việc Phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp     78k v. 14 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch     182k v. 15 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất    1379k v. 13 23:10, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnhquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất    32k v. 17 01:14, 7 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT Phụ lục  2676k v. 13 01:14, 7 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất      17k v. 16 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất    324k v. 14 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 06/2010/BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất    33k v. 12 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT Phụ lục   3902k v. 3 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất      3086k v. 14 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT Phụ lục  169k v. 3 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc Lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất      1070k v. 14 17:54, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  417k v. 5 15:03, 14 thg 5, 2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hiến pháp năm 2013  861k v. 2 18:15, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Đất đai năm 2013  5511k v. 2 18:15, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai  4592k v. 2 18:17, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia    148k v. 7 05:06, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia  8234k v. 2 17:55, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  1942k v. 2 14:05, 14 thg 1, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  905k v. 2 11:49, 27 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  2128k v. 2 05:14, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất   4053k v. 2 17:55, 12 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Comments