Pháp luật đo đạc và bản đồ

Xem thêm:
- Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc    Liên kết
- Phần mềm Trút số liệu đo đạc   Liên kết
- Phần mềm Bình sai lưới trắc địa    Liên kết
- Phần mềm Biên tập bản đồ    Liên kết
- Văn bản về hoạt động đo đạc và bản đồ     Liên kết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25 000 1:50 000 1:100 000 1:250 000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh  103k v. 1 13:56, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh  21k v. 1 13:57, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh vnredsat-1  184k v. 1 13:48, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 70/2012/TT-BTNMT ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia  40k v. 1 13:58, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất (Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)   95k v. 9 12:42, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định 03/2007/QĐ-BTNMT 12 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000  962k v. 2 02:09, 4 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 180/1998/QĐ-ĐC ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chính Quy định cơ sở toán học, độ chính xác nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10000  1953k v. 2 02:10, 4 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)   1996k v. 8 13:43, 30 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000; 1:10.000, 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:250.000 và 1:1.000.000 (Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)   6084k v. 11 12:42, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000  1200k v. 2 02:10, 4 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000   668k v. 2 14:03, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000   442k v. 2 14:04, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển)   329k v. 10 13:44, 30 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000  423k v. 2 14:06, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền” (QCVN 49: 2012/BTNMT)  1835k v. 2 14:11, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Công văn số 1284/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/4/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Hướng dẫn ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính  70k v. 5 12:43, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ký hiệu bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2.000 và 1:5.000 (Quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chính) - dạng pdf   3717k v. 4 12:41, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Ký hiệu bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2.000 và 1:5.000 (Quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chính)- dạng quyển sách    5898k v. 10 12:41, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000 và 1:10.000  3019k v. 6 12:42, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000    1320k v. 14 12:43, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Quy trình Thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính (Áp dụng tạm thời theo Công văn số 118/2011/TCQLĐĐ ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Tổng cục Quản lý đất đai)   41k v. 3 12:44, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT  268k v. 7 12:45, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT   250k v. 10 12:45, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính   1352k v. 3 12:45, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính  248k v. 3 12:45, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thành lập bản đồ địa chính  4795k v. 3 12:45, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Ký hiệu Bản đồ địa hình - Tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000 và 1:5.000 (Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19 tháng 11 năm 1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính)- dạng pdf  8629k v. 7 12:42, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Ký hiệu Bản đồ địa hình - Tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000 và 1:5.000 (Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19 tháng 11 năm 1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính) - dạng quyển sách    12384k v. 14 12:42, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Ký hiệu Bản đồ địa hình - Tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000  4713k v. 3 12:42, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 09/2006/QĐ-BTNMT (bản pdf)  65k v. 5 14:14, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 09/2006/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy phạm thành lập và chế in bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000  38k v. 2 01:11, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 178/1998/QĐ-ĐC ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chính Ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000  3604k v. 2 02:10, 4 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 70/2000/QĐ-ĐC ngày 25 tháng 02 năm 2000 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chính Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 và 1:100000  15859k v. 2 02:10, 4 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy phạm Thành lập bản đồ địa hình - Tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 bằng công nghệ ảnh số   3703k v. 11 12:43, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy phạm Thành lập bản đồ địa hình - Tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000 bằng công nghệ ảnh số   182k v. 11 12:43, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tiêu chuẩn ngành 96TCN43-90 - Quy phạm Đo vẽ bản đồ địa hình Tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000 và 1:5.000 (Phần ngoài trời)  7207k v. 12 12:43, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn ngành 96TCN43-90 - Quy phạm Đo vẽ bản đồ địa hình Tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000 và 1:5.000 (Phần ngoài trời)  3301k v. 3 12:43, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tiêu chuẩn ngành 96TCN42-90 - Quy phạm Thành lập bản đồ địa hình Tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 và 1:25.000 (Phần trong nhà)  5897k v. 12 12:43, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quy phạm Thành lập và chế in bản đồ địa hình Tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000   269k v. 10 12:43, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000  863k v. 2 15:12, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở mã số QCVN 42:2012/BTNMT  853k v. 3 00:36, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000  252k v. 3 00:36, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000  9173k v. 2 00:36, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000  3136k v. 3 00:36, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý 1:2.000, 1:5000  3023k v. 2 00:37, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về Hoạt động đo đạc và bản đồ     198k v. 12 20:33, 18 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ    114k v. 11 20:33, 18 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ    307k v. 12 20:33, 18 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT   102k v. 4 20:34, 18 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ   401k v. 4 20:35, 18 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất 2 thông tư Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ   852k v. 2 00:43, 7 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ    583k v. 9 20:35, 18 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính    686k v. 8 20:35, 18 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ  752k v. 2 02:04, 4 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Danh sách các điểm tọa độ Nhà nước cấp 0  48k v. 7 04:19, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
Lưới thủy chuẩn Nhà nước hạng I và hạng II  8760k v. 8 04:19, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
Lưới tọa độ Nhà nước cấp 0 đất liền và trên biển  490k v. 7 04:19, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
Lưới tọa độ Nhà nước hạng I và hạng II khu vực phía Bắc  595k v. 7 04:19, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
Lưới tọa độ Nhà nước hạng I và hạng II khu vực phía Nam  590k v. 7 04:19, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy chuẩn kỹ thuật QCVN11:2008/BTNMT - Xây dựng Lưới độ cao Quốc gia hạng I, II, III và IV (Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT)  1378k v. 9 04:19, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy chuẩn kỹ thuật QCVN04:2009/BTNMT - Xây dựng Lưới tọa độ Quốc gia cấp 0 và hạng I, II, III (Thông tư 06/2009/TT-BTNMT)  390k v. 9 04:19, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo trọng lực chi tiết  1492k v. 2 00:34, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Về hoạt động đo đạc và bản đồ  1105k v. 2 12:48, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định 04/2007/QĐ-BTNMT 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ  235k v. 2 00:40, 4 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000  124k v. 2 12:48, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc    36k v. 12 12:47, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 33/2008/QĐ-TTG ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020  133k v. 2 01:37, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 83/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam   24k v. 3 12:47, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ    6600k v. 10 12:47, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ  333k v. 2 02:17, 4 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ  3375k v. 2 00:37, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc  2620k v. 2 00:37, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Phan Văn Khải Minh. 2015. Phân tích những điểm khác biệt giữa các văn bản quy định đối với công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính  470k v. 2 12:48, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Địa chính Hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000    250k v. 12 12:47, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTNMT-BVHTT ngày 15 tháng 3 năm 2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa - Thông tin Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ  54k v. 3 00:37, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ  214k v. 2 01:12, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 22-2002 - Quy phạm Lưới khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thuỷ lợi  10537k v. 10 04:37, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 40-2002 - Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh   1839k v. 10 04:37, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 102-2002 - Quy phạm Khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi   8710k v. 3 14:17, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
TCVN 8223:2009. Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh  3736k v. 2 12:07, 3 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
TCVN 8224:2009. Công trình thuỷ lợi - Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình  3666k v. 2 12:07, 3 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
TCVN 8225:2009. Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình  4052k v. 2 12:07, 3 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
TCVN 8226:2009. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000  126k v. 2 12:07, 3 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
TCVN 9398 : 2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung  504k v. 2 12:39, 22 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN309:2004 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung)  336k v. 10 04:37, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình   338k v. 12 04:42, 29 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT Quyết định 76/2014/QĐ-TTg và 81/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhh phủ Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2015  17k v. 2 06:43, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám  127k v. 2 06:43, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5 000 1:10 000 1:500 000 1:1 000 000  107k v. 2 06:43, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng  176k v. 2 06:43, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia  55k v. 2 06:43, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 05/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh  312k v. 2 00:34, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 69/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh  233k v. 2 14:18, 18 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám  105k v. 2 13:37, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT/BTNMT-BQP-BCA-BBCVT ngày 13 tháng 10 năm 2005 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Bưu chính, Viễn thông Hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh  36k v. 3 00:38, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 119-CP ngày 16 tháng 9 năm 1994 của Chính phủ Ban hành quy định về việc Quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp     40k v. 14 05:16, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp  407k v. 2 05:17, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT ngày 22 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp   315k v. 9 05:18, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 109/1998/TT-TCCP ngày 28 tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp  97k v. 2 01:12, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp  5307k v. 2 23:43, 1 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp   1741k v. 2 23:43, 1 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Ngoai giao - Bộ Quốc phòng Về việc Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia   49k v. 5 05:19, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn Lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai      108k v. 2 02:10, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Phụ lục Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT  39k v. 2 02:11, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 01/2007/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số số 05/2006/QĐ-BTNMT   218k v. 9 05:20, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ     163k v. 15 05:21, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Phụ lục kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT  2634k v. 10 12:30, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính     4234k v. 13 05:22, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 06/2012/TT-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ   230k v. 2 05:25, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 09/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất    196k v. 4 05:26, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa  1327k v. 9 12:36, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ  8384k v. 2 00:35, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết  2278k v. 2 00:36, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia  1426k v. 2 01:43, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập Hồ sơ địa giới hành chính các cấp  921k v. 2 00:37, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn Lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai     223k v. 14 05:29, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2007 giữa Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất, khí tượng thuỷ văn  19k v. 2 01:12, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai   98k v. 4 12:26, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai      89k v. 13 05:29, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT/BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai  42k v. 3 00:38, 21 thg 7, 2017 Võ Thanh Phong
Comments