Đăng ký QSD đất


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia  94k v. 1 11:16, 30 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất  350k v. 1 02:03, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai"  226k v. 1 04:11, 2 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai  527k v. 1 13:25, 22 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 1159/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  1648k v. 2 11:51, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường  480k v. 2 11:51, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai     4842k v. 2 15:27, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000. 1:5000, 1:10000   297k v. 2 15:27, 30 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính   1352k v. 2 11:51, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  1225k v. 2 00:47, 4 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   2908k v. 13 11:52, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 01/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính   991k v. 11 11:52, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính  405k v. 9 11:52, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật  413k v. 2 17:38, 7 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ Về đăng ký giao dịch bảo đảm  275k v. 2 17:38, 7 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN 21 tháng 5 năm 2007 giữa Bộ Tư pháp - Bộ Xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở      184k v. 2 02:23, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất    921k v. 2 02:23, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Comments