Cấp giấy chứng nhận


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  87k v. 1 05:34, 19 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  32k v. 1 05:34, 19 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  163k v. 2 02:59, 15 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Công văn số 1736/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Tổng cục Quản lý đất đai V/v ghi tên vợ, tên chồng trên Giấy chứng nhận   35k v. 4 02:24, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Công văn số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý va in, viết giấy chứng nhận  53k v. 2 11:54, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất    385k v. 9 02:24, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất      160k v. 13 02:24, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/\ tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   116k v. 10 02:25, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để chấn chính việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai   626k v. 2 02:25, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP   220k v. 3 19:30, 3 thg 6, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký    204k v. 12 02:26, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai     297k v. 13 02:26, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất     245k v. 11 02:27, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai  362k v. 3 19:36, 3 thg 6, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc Luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính      223k v. 13 02:28, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Comments