Pháp luật đất đai

Những đổi mới quan trọng về chính sách đất đai trong Luật Đất đai năm 2013     Liên kết

Luật Đất đai sửa đổi: Nhiều điểm mới vẫn còn “vênh”    Liên kết


- Văn bản pháp quy trên trang Tổng cục Quản lý đất đai    Liên kết
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính     Liên kết

Xem thêm:
 Pháp luật tài nguyên và môi trường     Liên kết

Những kỳ án đất đai ở Nam Bộ thời khẩn hoang:
- Ông già Ba Tri: "những ông già khẳng khái,quyết bảo vệ công lý" và hay hơn nữa là “bên nguyên - bên bị” vẫn sống tình nghĩa sau vụ kiện     Liên kết     Wikipedia
- Vụ án Láng Thé: "Ông thủ khoa mang án tử" và “Tiết phụ khả gia”    Liên kết     Bùi Hữu Nghĩa
Cù lao Ngũ Hiệp: “vương quốc sầu riêng” từng chứng kiến ba “vương triều” sụp đổ     Liên kết
Vụ án Ninh Thạnh Lợi: Cường hào tham nhũng, giành đất của dân do chính sách điền địa bất công     Liên kết     Trang sử viết bằng máu của nông dân Bạc Liêu
- Vụ án đồng Nọc Nạn: Tranh chấp đất giữa các gia đình nông dân và giới cường hào, tham quan      Liên kết  Di tích lịch sử quốc gia Truyện => cải lương => phim   Clip CVTV
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai  92k v. 1 01:02, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị quyết liên tịch số 02/2005/NQLT-HND-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2005 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường - Hội Nông dân Việt Nam Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng đất đai  20k v. 1 01:08, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp  38k v. 1 01:05, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ Tư pháp. 2014. 25 câu hỏi đáp pháp luật về đất đai  195k v. 1 15:21, 28 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai  562k v. 1 21:09, 3 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  430k v. 1 23:53, 25 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  95k v. 1 23:53, 25 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  4401k v. 1 14:41, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1057k v. 1 14:40, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  5780k v. 1 14:42, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  331k v. 1 14:43, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ Tư pháp. 2014. Sổ tay Hỏi - Đáp pháp luật đất đai  985k v. 2 15:20, 28 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ Tư pháp. 2014. Hỏi đáp về quản lý, sử dụng đất đai  449k v. 1 15:19, 28 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Đất đai năm 2003  462k v. 10 05:46, 25 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Đất đai năm 2013  1195k v. 1 14:07, 5 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở 2005 và Điều 121 của Luật đất đai số 2003  72k v. 2 20:41, 2 thg 6, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai     989k v. 13 22:50, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai   4592k v. 1 15:17, 26 thg 5, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2162k v. 1 14:43, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2811k v. 1 14:43, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1104k v. 1 15:09, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  966k v. 1 15:09, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  785k v. 1 15:08, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tài liệu tập huấn Luật Đất đai 2013  2500k v. 1 23:00, 21 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP      302k v. 13 02:36, 13 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN). 2010. Báo cáo khảo sát Tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai.  3205k v. 2 14:38, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các tổ chức khác. 2009. Báo cáo phát triển Việt Nam 2010: Các thể chế hiện đại.  5671k v. 2 14:39, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngân hàng Thế giới (WB). 2011. Cải cách quy trình và thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai và xây dựng: Sổ tay tham khảo về cải cách hành chính dành cho địa phương  8786k v. 2 14:39, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngân hàng Thế giới. 2011. Cải cách thuế ở Việt Nam: Hướng tới một hệ thống hiệu quả và công bằng hơn  4478k v. 2 14:39, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Ngân hàng Thế giới (WB). 2011. Cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá đất và giải quyết khiếu nại của dân   19555k v. 2 14:39, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Martin Ravallion và Dominique van de Walle. 2008. Đất đai trong thời kỳ chuyển đổi: Cải cách va nghèo đói ở nông thôn Việt Nam. NXB Văn hóa Thông tin  2964k v. 2 14:39, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức khác. 2011. Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam.  5242k v. 2 14:39, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngân hàng Thế giới (WB). 2012. Sửa đổi Luật đất đai để thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam: Bản tóm tắt các khuyến nghị chính sách ưu tiên rút ra từ các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới.  240k v. 2 14:39, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngân hàng Thế giới (WB). 2009. Báo cáo đề xuất Về hoàn thiện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển đổi đất đai tự nguyện ở Việt Nam  1881k v. 2 14:39, 25 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong