Đề cương giới thiệu luật

Đề cương văn bản pháp luật trên     Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường năm 2014  299k v. 1 01:09, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Đất đai năm 2013  489k v. 1 01:10, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Đất đai năm 2013  332k v. 1 01:10, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Đo lường năm 2012  154k v. 1 01:10, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013  112k v. 1 01:12, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  151k v. 1 01:05, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  114k v. 1 01:05, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  132k v. 1 01:02, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  183k v. 1 01:02, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  201k v. 1 01:02, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  170k v. 1 01:05, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  119k v. 1 01:05, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  160k v. 1 01:05, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  138k v. 1 01:01, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  132k v. 1 01:02, 11 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Bộ luật Dân sự năm 2005  373k v. 4 22:06, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  120k v. 3 21:05, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường năm 2005  337k v. 5 22:06, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Công chứng năm 2006  180k v. 4 22:06, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Đa dạng sinh học năm 2008  185k v. 4 22:07, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009  140k v. 4 22:10, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  158k v. 3 21:31, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 3 21:20, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  173k v. 3 21:25, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Khoáng sản năm 2010  192k v. 4 22:11, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006  102k v. 4 22:12, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  250k v. 3 21:27, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  225k v. 3 21:32, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Nhà ở năm 2005  224k v. 4 22:13, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  173k v. 3 15:57, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Thanh tra năm 2010  278k v. 4 22:13, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  192k v. 3 16:42, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010  262k v. 4 22:13, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  231k v. 5 20:55, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương giới thiệu Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội khoá XII Về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010  146k v. 4 22:17, 16 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Comments