Biển và hải đảo

Việt Nam là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và trên thế giới. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 02/2013/QĐTTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu  28k v. 1 14:15, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo  23k v. 1 14:26, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo  61k v. 1 14:27, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 19/2011/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo  44k v. 1 14:43, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo  56k v. 1 14:29, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 22/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển  308k v. 1 14:44, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 22/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển  17k v. 1 14:46, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 23/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo  61k v. 1 14:45, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 23/2013/QĐTTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo  18k v. 1 14:16, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 24/2010/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đo đạc thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia  268k v. 1 14:46, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo  57k v. 1 14:18, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 25/2010/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo  826k v. 1 14:47, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo  109k v. 1 14:30, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản đồ biển  1346k v. 1 14:48, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo  69k v. 1 14:30, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 28/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về nội dung chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo  19k v. 1 14:49, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển  182k v. 1 14:31, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 33/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật Tàu nghiên cứu biển  77k v. 1 14:33, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật điều tra khảo sát hải văn hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo  108k v. 1 14:34, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 34/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1 : 100 000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp  353k v. 1 14:51, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 36/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo  102k v. 1 14:50, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo  226k v. 1 14:34, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển  252k v. 1 14:54, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát hải văn hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo  102k v. 1 14:55, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo  349k v. 1 14:18, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 41/2011/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo  84k v. 1 14:56, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển  277k v. 1 14:19, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu  135k v. 1 14:57, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 58/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar  628k v. 1 14:20, 13 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000  221k v. 1 14:35, 9 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
Comments