Hướng nghiệp

Cơ quan tài nguyên môi trường các cấp: Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV.
Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức ngành tài nguyên môi trường: Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT.
Đề cương tuyển dụng lao động: mẫu của Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình - Bộ TN&MT.
Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển: Tăng cường Năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường
(SEMLA) -  Tài liệu bồi dưỡng:

Diễn đàn Hướng nghiệp - Giáo dục Liên kết


Hướng dẫn sử dụng công cụ Google Search
- Tìm kiếm thông minh    Xem Tải xuống
- Sử dụng Google hiệu quả      Xem Tải xuống
- 20 mẹo sử dụng Google     Xem Tải xuống


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  2435k v. 1 14:51, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  834k v. 1 14:52, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  432k v. 1 14:52, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  585k v. 1 14:52, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  873k v. 1 14:52, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  448k v. 1 14:51, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  526k v. 1 14:51, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  763k v. 1 14:51, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  479k v. 1 14:51, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  716k v. 1 14:52, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2270k v. 1 14:53, 4 thg 4, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  2919k v. 1 01:03, 9 thg 6, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  636k v. 1 05:22, 11 thg 4, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  215k v. 1 01:04, 9 thg 6, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  736k v. 1 01:04, 9 thg 6, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  645k v. 1 14:44, 14 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  846k v. 1 01:03, 9 thg 6, 2015 Võ Thanh Phong
Comments