Học sinh, sinh viên

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia." 
Thân Nhân Trung