Tài liệu Trắc địa

 1. Aeronautical Chart and Information Center - ACIC. 1968. Principles of Error Theory and Cartographic Applications. ACIC Technical Manual No. 96.    Xem Tải xuống
 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2007. Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT.     Xem Tải xuống
 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2015. Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn - Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT.   Xem Tải xuống
 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2013. Quy phạm thành lập bản đồ địa chính - Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT.   Xem Tải xuống
 5. Bùi Quang Tuyến, Nguyễn Phước Công, Trần Vũ An. 2005. Trắc đạc. Trường ĐH Cần Thơ. Xem Tải xuống
 6. Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển: Tăng cường Năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường - SEMLA. 200?. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ địa chính - xây dựng cấp xã.    Tải xuống
 7. Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước. 1990. Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 và 1:25.000 (Phần trong nhà) - Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90.    Xem
 8. Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước. 1990. Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 (Phần ngoài trời) - Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90.    Xem Tải xuống
 9. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. 2008. Quy  chuẩn  kỹ  thuật  Quốc  gia  về  Xây  dựng  lưới  độ  cao  - QCVN  11:2008/BTNMT    Xem Tải xuống
 10. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. 2009. Quy  chuẩn  kỹ  thuật  Quốc  gia  về  Xây  dựng  lưới  tọa độ  - QCVN  04:2009/BTNMT    Xem Tải xuống
 11. Đàm Xuân Hoàn. 2007. Giáo trình Trắc địa cho ngành Địa chính và Quản lý đất đai. Trường ĐH Nông nghiệp I. Xem Tải xuống
 12. Đào Xuân Lộc. 2007. Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu đo đạc. NXB ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 13. Đỗ Hữu Hinh, Đào Duy Liêm, Lê Duy Ngụ và Nguyễn Trọng San. 1992. Trắc địa. NXB Giáo dục. Phần 1Phần 2
 14. Ebook (Chưa xác định). Trắc địa. http://www.ebook.edu.vn/?page=1.13&view=9228. Xem tháng 6 năm 2011 Xem Tải xuống
 15. Ghilani C. D. and P. R. Wolf. 2008Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics. 12th eds. Pearson Prentice Hall.     Tải xuống 
 16. Hoàng Ngọc Hà. 2005. Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu. NXB Giáo dục. Xem Tải xuống
 17. Lê Hồng Ánh. 1998. Trắc địa: Phần bài tập. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 
 18. Lê Hùng. 2009. Bài giảng Trắc địa đại cương. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải. Xem Tải xuống
 19. Lê Văn Định. 2006. Giáo trình Trắc địa. Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Xem Tải xuống
 20. National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA. 1977. Basic Geodesy. NOAA Reprint.    Xem Tải xuống
 21. Nguyễn Đức Huy. 200?. Bài giảng Đo đạc địa chính. Chưa rõ nguồn. Xem Tải xuống
 22. Nguyễn Quang Tác, Bùi Văn Deo, Nguyễn Mai Hạnh và Lê Minh Phương. 2011. Trắc địa. NXB Xây dựng. Phần 1  và Phần 2
 23. Nguyễn Tấn Lộc. 2012. Trắc địa đại cương. Tái bản lần 6. NXB Đại học Quốc gia TP HCM. Xem Tải xuống
 24. Nguyễn Thanh Tiến, Vũ Văn Thông, Lê Văn Thơ, Đặng Thị Thu Hà và Phạm Mạnh Hà. 2007. Giáo trình Đo  đạc lâm nghiệp. Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên. Xem Tải xuống
 25. Nguyễn Thế Thận và Nguyễn Thạc Dũng. 1999. Trắc địa và Bản đồ kỹ thuật số trong xây dựng. NXB Giáo dục.
 26. Nguyễn Thế Thận. 2008. Trắc địa ứng dụng. NXB Xây dựng.
 27. Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu và Đinh Công Hoà. 2002. Trắc địa cơ sở - Tập 1. NXB Xây dựng.
 28. Nguyễn Trọng San. 2001. Bài giảng Đo đạc Địa chính. Trường ĐH Mỏ - Địa chất.  Tải xuống Link2
 29. Nguyễn Trọng San. 2006. Giáo trình Đo đạc Địa chính: Dùng trong các trường THCN. NXB Hà Nội.  Xem Tải xuống
 30. Phạm Văn Chuyên. 2002. Trắc địa đại cương. NXB Giao thông Vận tải. Xem Tải xuống
 31. Phạm Văn Chuyên. 2008. Hướng dẫn giải bài tập Trắc địa đại cương. NXB Giao thông vận tải. Xem Tải xuống
 32. Phạm Văn Chuyên. 2010. Trắc địa. Tái bản. NXB Xây dựng. Xem
 33. Phạm Viết Vỹ. 2006. Giáo trình Trắc địa. Trường CĐ Xây dựng Số 3. Xem Tải xuống
 34. Phạm Viết Vỹ. 2013. Giáo trình Trắc địa (cao đẳng). Trường ĐH Xây dựng Miền Trung. Xem Tải xuống
 35. Smith J. and J. de Graeve. 2010. History of Surveying.  International Federation of Surveyors (FIG).     Xem    Tải xuống
 36. The Defense Mapping Agency - DMA. 1983. Geodesy for the Layman. DMA Technical Report No. 80-003.     Liên kết     Tải xuống
 37. The Defense Mapping Agency. 1987. Supplement to Department of Defense World Geodetic System 1984. DMA Technical Report No. 8350.2-B.     Tải xuống
 38. The Defense Mapping Agency. 1989. The Universal Grids: Universal Transverse Mercator (UTM) and Universal Polar Stereographic (UPS). DMA Technical Manual No. 8358.2.    Xem Tải xuống
 39. The Defense Mapping Agency. 1990. Datums, Ellipsoids, Grids, and Grid Reference Systems. DMA Technical Manual No. 8358.1.     Xem Tải xuống
 40. The Defense Mapping Agency. 1991. Error theory as applied to mapping, charting, and geodesy. DMA Technical Report No. 8400.1.     Xem Tải xuống
 41. Tổng cục Địa chính. 1994. Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, và 1:5.000. Quyết định số 1125/ĐĐBĐ.    Xem     Tải xuống pdf    Tải xuống zip 
 42. Tổng cục Địa chính. 2001. Hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000 - Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC.     Xem Tải xuống
 43. Trần Danh Hoàn. 2007. Đo đạc công trình. Trường Trung cấp Cầu đường & Dạy nghề Hà Tây. Xem Tải xuống
 44. Trần Thị Sinh, Nguyễn Cảnh Anh Trí và Đào Ngọc Hồng Vân. 2011. Giáo trình Đo đạc. NXB Xây dựng. Xem Tải xuống
 45. Trần Văn Quảng. 2001. Trắc địa đại cương. NXB Xây dựng. Xem Tải xuống
 46. Vũ Thặng. 2011. Trắc địa xây dựng thực hành. Tái bản. NXB Xây dựng. Phấn 1 Phần 2
 47. Vũ Thị Thanh Thủy, Lê Văn Thơ, Phan Đình Binh và Nguyễn Ngọc Anh. 2008. Giáo trình Trắc địa cơ sở. Phần 1. NXB Giáo dục. Xem Tải xuống
 48. Vũ Thị Thanh Thủy  và Lê Văn Thơ. 2015. Bài giảng Trắc địa II. Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên. Xem Tải xuống
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:58, 25 thg 6, 2016
Ċ
Võ Thanh Phong,
01:21, 31 thg 10, 2017
ĉ
Võ Thanh Phong,
23:50, 25 thg 8, 2013
ċ
Co so vien tham.zip
(6771k)
Võ Thanh Phong,
01:19, 31 thg 10, 2017
Ċ
Võ Thanh Phong,
01:19, 31 thg 10, 2017
ĉ
Võ Thanh Phong,
23:59, 25 thg 8, 2013
ĉ
Võ Thanh Phong,
23:59, 25 thg 8, 2013
Ċ
Võ Thanh Phong,
18:44, 4 thg 6, 2018
Ċ
Võ Thanh Phong,
20:00, 3 thg 6, 2018
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:42, 12 thg 2, 2014
Ċ
Võ Thanh Phong,
18:54, 4 thg 6, 2018
Ċ
Võ Thanh Phong,
18:58, 4 thg 6, 2018
Ċ
Võ Thanh Phong,
04:45, 31 thg 10, 2017
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:05, 4 thg 6, 2018
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:05, 4 thg 6, 2018
Ċ
Võ Thanh Phong,
01:19, 31 thg 10, 2017
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:14, 4 thg 6, 2018
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:14, 4 thg 6, 2018
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:15, 4 thg 6, 2018
Comments