Các ngành tuyển sinh Khoa Nông nghiệp: 02 ngành mới
- Cao đẳng:
+ Dịch vụ thú y
+ Nuôi trồng thủy sản
+ Quản lý đất đai
+ CNKT Tài nguyên nước
+ Quản lý đất đai - Chuyên ngành Quản lý đô thị (ngành mới)
- Trung cấp:
+ Chăn nuôi - Thú y
+ Nuôi trồng thủy sản
+ Quản lý đất đai
+Trồng trọt & Bảo vệ thực vật
+ Trắc địa - Địa hình - Địa chính (ngành mới)

Giới thiệu văn bản mới

NGHỊ ĐỊNH

 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh; văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật; quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật và các văn bản pháp luật khác do cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành phải được gửi đến Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được các văn bản nêu trên, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đăng văn bản đó trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đăng văn bản trên Công báo điện tử phải được thực hiện đồng thời với đăng trên Công báo in và từ cùng một cơ sở dữ liệu; đồng thời văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức, có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử, sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.

 

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm trong văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Trường hợp một văn bản bị hết hiệu lực một phần thì các nội dung hướng dẫn phần hết hiệu lực của văn bản đó sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được hướng dẫn; nếu không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ.

Cũng theo Nghị định này, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm/lần; thời gian công bố kết quả chậm nhất là 30 ngày kể từ thời điểm hệ thống hóa đối với văn bản của Trung ương và 60 ngày đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.


Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010   Liên kết
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết
Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:
 - MicroStation SE: Liên kết 

 - AutoCAD 2004: trên site VTC [EN]

 - Số hóa Google Maps bằng MapInfo: Liên kết

Hướng dẫn biên tập bản đồ  bằng MicroStation SE và AutoCAD R14 của
Thầy Đinh Công Hoà 


Phần mềm xử lý số liệu và biên tập bản đồ
- Trút số liệu đo đạc     Liên kết
- Bình sai lưới trắc địa    Liên kết
- Biên tập bản đồ    Liên kết
Phần mềm nghiệp vụ địa chính     Liên kết

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Liên kết

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ: Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển: Tăng cường Năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường (SEMLA) 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO THI CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
1.Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước về đất đai và môi trường
2.Chuyên đề 2: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
4.Chuyên đề 4: Quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
5.Chuyên đề 5: Quản lý và bảo vệ môi trường đô thị
6.Chuyên đề 6: Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và môi trường ở phường, thị trấn
7.Chuyên đề 7: Kỹ năng soạn thảo văn bản
8.Chuyên đề 8: Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính
9.Chuyên đề 9: Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đất đai ở phường, thị trấn
10.Chuyên đề 10: Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở phường, thị trấn

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh An Giang


Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia:


Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết
Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

70 năm Tình ca  trong Tân nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hoài Nam biên soạn     Liên kết  Tải xuống

Tin học căn bản Liên kết